Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Νέος κανονισμός -ασπίδα για τους χρήστες για παροχή πρόσβασης στο ίντερνετ


Νέος κανονισμός -ασπίδα για τους χρήστες για παροχή πρόσβασης στο ίντερνετ
                               news.gr

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ)προχώρησε στην έκδοση νέου Κανονισμού σχετικά με τους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας παρόχων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο.
 
Από τώρα και στο εξής, οι πάροχοι θα έχουν αυξημένες υποχρεώσεις και θα υποχρεούνται να παρέχουν αναλυτική ενημέρωση για τις όποιες τροποποιήσεις ή μεταβολές στις σχετικές συμβάσεις που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών τους. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι ισχυροποιούνται τα δικαιώματα των συνδρομητών.
 
Έτσι, αναλυτικότερα: 
  • Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο συνδρομητής μπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής υπηρεσιών, όταν η χρέωση υπερβεί ένα προκαθορισμένο ποσό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να διακόψει αυτόματα την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
  • Όσον αφορά την αύξηση χρεώσεων ή αλλαγή όρων σύμβασης σε συνδέσεις/πακέτα:
  •  Ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει το συνδρομητή τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εφαρμογή των όρων της σύμβασης ή την αύξηση των χρεώσεων μέσω του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού λογαριασμού. Ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί και να καταγγείλει τη σύμβαση - χωρίς επιβάρυνση - εντός 30 ημερών.
  • Προπληρωμένη κάρτα: Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται εάν οι χρεώσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν πριν τη λήξη της κάρτας, καθώς και για το πώς μπορεί να πληροφορείται για τυχόν τροποποιήσεις.
  • Καρτοκινητή τηλεφωνία: Η ενημέρωση από τον πάροχο γίνεται μέσω  SMS τουλάχιστον ένα μήνα πριν.
  • Στην περίπτωση επιστροφής παγίου σε περιπτώσεις καθυστερημένης αποκατάστασης βλάβης: Εάν ο συνδρομητής δηλώσει βλάβη που δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα – και η βλάβη υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα, τότε- ο πάροχος υποχρεούται σε αυτόματη επιστροφή του ανάλογου παγίου σε επόμενο λογαριασμό.
  • Όταν υπάρχει χρέωση σε περιπτώσεις προσωρινής διακοπής λόγω οφειλών: Σε περίπτωση που η σύνδεση διακοπεί προσωρινά λόγω οφειλών του συνδρομητή για μια ολόκληρη περίοδο τιμολόγησης, τότε ο πάροχος επιβάλλει μόνο το απλό πάγιο τέλος σύνδεσης και όχι τις χρεώσεις για πακέτα ομιλίας και/ή δεδομένων. Επίσης, κατά την περίοδο της προσωρινής διακοπής ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την άμεση και οριστική διακοπή της σύνδεσης.
  • Για την περίπτωση της μη χρέωσης αναμονής στις υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου: Οι πάροχοι δεν επιβάλλουν χρέωση κατά την αναμονή, δηλαδή πριν την έναρξη παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου.
  • Όταν λαμβάνει χώρα κλοπή συσκευών: Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να τηρούν κατάλογο με τα στοιχεία ταυτοποίησης των κλαπέντων συσκευών ώστε να φράσσουν την πραγματοποίηση κλήσεων από αυτές.
  • Τέλος οι πάροχοι οφείλουν να διατηρούν αναλυτικά στοιχεία για τους λογαριασμούς των συνδρομητών για χρονική περίοδο 12 μηνών.
Ο Νέος αυτός Κανονισμός βασίστηκε στο νέο αναθεωρημένο ευρωπαϊκό και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και με γνώμονα πάντα την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Επίσης σημαντικό για τους παρόχους είναι ότι διευκολύνεται η διαδικασία κατοχύρωσης τους στο μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ.
Δημοσίευση σχολίου